fbpx

פרטי הפרויקט

חברה, המחזיקה ביותר מ-9 פרויקטים של תמ"א, פנתה אלינו לצורך גיוס ליווי פיננסי לפרויקטים + גיוס מזנין. לחברה הייתה בעיה תזרימית והיינו צריכים לגייס להם גם אשראי סולו לפעילות שוטפת.

הבקשה בפועל הייתה הקמת ליווי פיננסי ל- 4 פרויקטים, סך עלות הפרויקטים 117 מיליון ₪.

המורכבות הייתה שהיזם ללא ניסיון כלל ואף חברת מימון או בנק לא הסכימו לממן את הפרויקטים.

החברה פנתה אלינו ולאחר תהליך של בניית תיק באופן הנכון והצגת פוטנציאל העסקאות והבטוחות בהן – הצלחנו לאשר ללקוחות ליווי פיננסי הכולל ערבויות מכר + מזנין לכל ארבעת הפרויקטים שקיבלו היתר.

עלויות: חוב בכיר 1.15+P , מזנין P+10 , עמלת ליווי והקמה: 0.5%, הקצאת אשראי 0.6% ממסגרת ערבויות חוק מכר.