fbpx

פרטי פרויקט

החברה זכתה במכרז של המנהל לרכישת קרקע ל- 188 יחידות דיור. מדובר בחברה קבלנית שקיימת למעלה מ-10 שנים שזהו הפרויקט היזמי הראשון שלה.

החברה פנתה לבנקים וקבלה אישור למימון הקרקע, אך אלו לא עמדו בלוחות הזמנים לתשלום למנהל.

כ-4 ימים לפני המועד האחרון לתשלום – פנה אלינו היזם ותוך 48 שעות אישרנו ליזם את המימון הנדרש. ביום האחרון לביצוע התשלום, הכספים עברו למנהל ובכך מנענו ליזם הפסד כספי אשר היה נגרם כתוצאה מחילוט הערבות.

הריבית שאושרה בעסקה עמדה על 5.25% שנתי לא צמוד.