fbpx

פרטי הפרויקט

פנה אלינו יזם אשר מחזיק בכמה וכמה חברות ופרויקטים, כולם בשוק החופשי. היזם פעל מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית להשגת מימון וליווי פיננסי ל-2 מהפרויקטים שלו במשך תקופה של מספר חודשים ללא הצלחה.

סך כל יחידות הדיור, בשני הפרויקטים יחד, עמד על 447 יחידות דיור – ואנו הצלחנו תוך 30 יום לטפל באישור הבקשה לליווי פיננסי מלא כולל ערבויות מכר ומזנין וזאת בהתאם לצורכי היזם!